Dönüşüm ÇED

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu Hazırlanması

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu Hazırlanması

Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek veya tüzel kişiler; ÇED Başvuru Dosyasını ve ÇED Raporunu, Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlara hazırlatmak, ilgili makama sunulmasını sağlamak ve proje kapsamında verdikleri taahhütlere uymakla yükümlüdürler. Bu kapsamdaki projeler için “ÇED Olumlu” veya “ÇED Olumsuz” kararı verilebilir.

• Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 listesinde yer alan,
“ÇED Gereklidir” kararı verilen,
• Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi Ek-1 listesinde belirtilen eşik değer veya üzerinde olan

tüm projeler için firmamız tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu hazırlanmaktadır.